EPM Nedir? – Kurumsal Performans Yönetimi

Ticari faaliyetler dijitalleşmenin getirdiği olanaklar kapsamında yeniden şekillenirken geleneksel uygulamaların teknoloji tabanlı çalışmalarla ve yeni gelişmelerle bütünleşmesi sonucunda firmalar için çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.

Şirketler geleceğe dönük iş planlamalarını yaparken birçok faktörü dikkate almak zorunda kalmakta ve şirket stratejilerini belirleme süreçlerinde teknoloji tabanlı desteğe ihtiyaç duymaktadır. Küresel hale gelen ticari faaliyetler zaman ve mekan kavramından bağımsız bir şekilde yürütülebilir hale gelmiştir.

İnternet ağlarının üzerinden ürün ve hizmet satışları kısa sürede ve kesintisiz olarak yapılabilmekte firmalar küresel pazarlarda rekabet ortamı içinde ayakta kalmaya çalışmakta ve büyüme hedeflerini belirlemektedir. Bu süreçlerin doğru yönetilebilmesi ise teknolojinin doğru kullanılması ile mümkündür.

Şirketin iş performansı izlenebilir ve yönetilebilir bir çalışma alanıdır. Bu süreçte kullanılacak yöntemler ise kurumsal performans yönetiminin alanına girmektedir. Her ölçekteki firmayı ilgilendiren bu durum şirketlerin kendileri için yapması gereken önemli çalışmalardan yalnızca biridir.

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal performans yönetimi ile şirketlerin iş performansı doğru verilerle izlenebilir. Bu verilerin bir araya getirilmesi, anlamlı bir sonuç elde edilmesi için analiz yapılması gerekir. Veri analizlerinden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda da iş performansının yönetilmesi için gerekli yöntemler tespit edilebilir. Kurumsal performans yönetiminin doğru planlanabilmesi için firmaların bu yöndeki çalışmalarını profesyonel bir bakış açısı ile yönetmesi zorunludur. Şirket stratejilerine bağlı olarak belirlenmesi gereken performans ölçütleri sayesinde sistemin nasıl uygulanacağı da belirgin hale gelir. Elde edilen verilerin analitik bir süreçten geçirilmesinde kurumsal performans yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumsal Performans Yönetimi Metotları

Kurumsal performans yönetimi metotları belirlenirken farklı süreçlerin takip edilmesi gerekir. Kurumsal karne sayesinde şirket stratejileri operasyonel anlamda yönetilebilir hale gelmektedir. Şirketin gelecek hedeflerini belirleme sırasında elde edilecek veriler oldukça önemlidir.

Şirketin çalışmalarının finansal boyutunun yanı sıra müşterileri, iş süreçlerden elde edilen verilerin durumu, firmanın gelişim boyutu şirketin ileriye dönük hedeflerini belirleme konusunda veri sunar. Anahtar performans göstergeleri de firma açısından önemli veriler arasında yer alır. Firma için çalışanların performans göstergelerinin bilinmesi gerekir.

Şirket hedeflerine ulaşma noktasında çalışan performans göstergelerini doğru analiz etmek zorundadır. Çalışanların hedeflerini tamamlama noktasındaki oranları da firmanın bilmesi gerekenlerden biridir. Bu sayede iş süreçlerinde yaşanan verimlilik artışı ya da azalması yakından kontrol edilebilir hale gelir. Kurumsal performans yönetimi metotları arasında hedef ve anahtar sonuçlar da yer alır.

Çalışanların yanı sıra departmanların şirket stratejilerine uygun hale gelmesi için ortak bir hedef etrafında birleşmeleri gerekir. İşbirliğine dayalı olarak hedef belirleme yöntemi kullanılacağı zaman hedef ve anahtar sonuçlar metodu kullanılmalıdır.

Kurumsal Performans Yönetimi Uygulanması

Kurumsal performans yönetimi uygulanması aşamasında öncelikle sistem tasarlaması yapılır. Kurumsal performans yönetiminin planlaması yapıldıktan sonra karne sisteminin aktif hale gelmesi gerekir. Karne sisteminin bileşenleri bir araya getirildikten sonra da şirket stratejilerine bölüm hedefleri uyarlanır. Performans yönetimiyle ilgili olarak yapılması gerekenlerden biri de zaman planlamasıdır.

İzlenecek süreç belirlendikten sonra kurumsal yetkinlik modeli tespit edilmelidir. Şirketin ihtiyaç duyması durumunda eğitim süreçlerinin planlanması gerekirken şirket stratejileri ile uyumlu hedefler belirlenmeli ve amaçlar tespit edilmelidir. Bu sayede çalışanların iş performansında gözle görülür bir kalite artışı yakalanabilir.

Kurumsal Performans Yönetiminin Sağladığı Avantajlar

Kurumsal performans yönetimi sağladığı avantajlar bakımından tercih edilir. Süreç optimizasyonu sırasında ihtiyaç duyulan bu uygulama şirketlerin analiz kabiliyetlerinde hızlı bir artış yakalanmasını sağlar. İşletmenin zayıf yönleri bilindiğinde buna müdahale edilebilir.

Kurumsal performans yönetimi sayesinde işletmenin zayıf yönleri tespit edilerek stratejik hedeflere ulaşma noktasında çalışmalar şekillendirilebilir. İsrafın azalması, performans değerlendirmesindeki verimliliğin artması da kurumsal performans yönetiminin sunduğu avantajlardan bazılarıdır.

Çalışan ücretlerine yönelik iyileştirmeler yapılması noktasında performans artışı yakalanacağından motivasyonun artması için bunun sağlanması zorunludur. Çalışanların kariyerleri hakkında gelişme sağlaması, mesleki yaşamlarının gelişmesi kurumsal performans yönetiminin sunabileceği faydalardan biridir.

Üretim ve hizmet kalitesinde artış yakalanacağı zaman kurumsal performans yönetiminin sağlayacağı verilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekir. Gelişen ve yenilenen teknolojilerin şirkete uygulanması bir zorunluluktur. Firmalar küresel piyasalarda varlıklarını sürdürebilmek için buna mecbur olmaktadır.

Rekabet ortamında yer alan firmaların teknolojiyi doğru kullanması kendi menfaatlerinin temini açısından gereklidir. Kurumsal performans yönetimi sayesinde bilgi birikimi teşvik edilir. Şirket stratejileri belirlenirken bu uygulamaların sağladığı kolaylıklardan yararlanılması uygun olur.

Çalışanın işteki durumu merak edildiğinde kurumsal performans analizinden yararlanılır. Bu sayede eksiklerin görülmesi, giderilmesi kolaylaşır. Çalışanın kendisini geliştirebilmesi açısından yapması gerekenlerin tespitinde bu sonuçlar önemli veri sunması bakımından değerlidir. İşletmenin verimindeki artışta kurumsal performans analizinin büyük katkısı vardır.

Çalışan ücretleri belirlenirken performanslarının dikkate alınması onların motivasyonları üzerinde doğrudan etkili olacağından bu ayrıntının atlanmaması gerekir. Şirket performans değerlendirmesi yaptığında ve buna uygun stratejiler gerçekleştirdiğinde üretim ve hizmet kalitesi doğrudan artış gösterir.

Performansa dayalı insan kaynakları yönetimi sayesinde de hizmet standardı artarken üretim kalitesinde de yükselme kaçınılmaz olur. Kurumsal performans analizi ile iş ve görev analizine yönelik somut veriler elde edilebilir. Ücret yönetimi yapılırken verimli çalışılabilir. Adil bir ücret yönetimi bu sayede mümkün olurken çalışan performansını bu yaklaşım olumlu yönde etkiler.

Çalışanların bireysel gelişimleri izleneceği zaman da kolaylık sağlanır. Çalışanların yetenekleri, becerileri daha net tespit edilerek şirket yararına veri elde edilebilir. Yöneticiler bu sayede şirket açısından daha faydalı olabilmektedir. Kurumsal performans analizi sayesinde ödül sisteminin etkinliği artırılabilir.

Çalışan sorunlarının tespit edilmesi ve bu problemlere çözüm üretilmesi de kurumsal performans analizlerinin doğru yapılması ile mümkündür.  Projelerin yürütümü sırasında da kolaylık yaratan bu uygulama çalışanların hedefe bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmaktadır.