Enflasyon Muhasebesi

ERP sistemlerinde enflasyon düzeltmelerini parametrik olarak yapılandırarak, envanter, duran varlıklar ve peşin ödenen/tahsil edilen giderlerin muhasebe süreçlerini kolaylıkla yönetin.

Fiyatların belirli bir periyotta, hissedilir düzeyde ve düzenli olarak artmasına “enflasyon” adı verilir. Enflasyon artışı, ilgili ülkenin para değerinin düştüğünü ifade eder. Dolayısıyla yüksek enflasyonun varlığı halinde paranın satın alma gücünün büyük ölçüde düştüğü görülür.

Yüksek düzeyli enflasyonun hakim olduğu süreçte finansla ilişkili tabloların enflasyon oranlarına göre düzenlenmesi gerekir. İşbu düzenlemenin yapılabilmesi için gereken muhasebe etkinliklerinin bütününe ise “enflasyon muhasebesi” denir. Şimdi, enflasyon muhasebesi kavramını daha yakın bir perspektifle inceleyeceğiz.

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon muhasebesi; ekonomide yüksek enflasyonun dominant olduğu süreçte, finansla ilgili tabloların enflasyon oranları referans alınarak revize edilmesi amacıyla başvurulan muhasebe faaliyetleridir. Enflasyon muhasebesi, varlık-kaynak ücretlerindeki enflasyona bağlı değişimlerin yakından takip edilmesi gerekliliğinin sonucudur.

Varlıkların ve kaynakların fiyatları, piyasaya hakim enflasyondan etkilenir. Bilhassa yüksek enflasyonun piyasa üzerinde dominant olduğu dönemlerde varlıkların ve kaynakların fiyatları radikal değişimler gösterebilir. Bu süreçte yaygın olarak başvurulan enflasyon muhasebesi;

* Finansal sonuçlarda sürdürülebilir ölçekte başarı kazanımı için daha isabetli finansal kararlar alınabilmesini mümkün kılar.

Mevcut enflasyon düzeyinin fiyatlara nasıl bir etkisi olduğunu gerçekçi veriler üzerinden değerlendirmek, geleceğe ilişkin daha isabetli adımlar atılmasına, başarılı sonuçlara götürecek aksiyonların alınmasına yardımcı olur. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için gereken gerçekçi verilerse enflasyon muhasebesi yardımıyla elde edilir.

Hukuk Düzeni Çerçevesinde Enflasyon Muhasebesi

Vergiye ilişkin hukuki düzenlemeler bakımından; fiyat indeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem de dahil olmak üzere son üç hesap döneminde %100 oranından ve içinde bulunulan hesap döneminde %10 oranından fazla olması durumunda mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi olduğunu belirtmek gerekir.

Enflasyon muhasebesi mecbur kılan hukuki koşullar esasen 31/12/2021 tarihi itibariyle oluşmuştur. Fakat enflasyon muhasebesi uygulaması, 213 sayılı yürürlükteki Vergi Usul Kanunu Geçici m. 33 ile 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Yapmakla Yükümlüler Kimlerdir?

Enflasyon düzeltmesi yapmak durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilikler şunlardır:

 • Bilumum ticari şirket veya kazançları bilanço usulü dikkate alınarak belirlenenler (Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket, Kooperatifler),
 • Yeni işe başlayanlar (yeni işe başlayanların finansal tabloları enflasyon düzeltmesine tabidir).

Enflasyon Düzeltmesi Yükümlülüğünden Muaf Tutulanlar Kimlerdir?

Aşağıdakiler, enflasyon düzeltmesi uygulaması yapamaz:

 • Kayıtlarını TL dışında yani yabancı para cinsinden tutanlar,
 • Kayıtlarını yabancı para cinsinden tutarken bundan vazgeçen ve fakat TL cinsine dönüş yapma süresi üç yılı geçmeyenler,
 • Amortismanlar hariç olmak üzere işletme esasına göre defter tutanlar, serbest meslek erbapları.

Enflasyon Muhasebesi Neden Önemlidir?

Enflasyon muhasebesini önemli ve sermaye bakımından değerli kılan pek çok neden mevcut. Fakat başlıca neden, enflasyonist karlar sebebiyle olmayan kazançların yol açtığı sermaye erimesi tehlikesinin engellenmesidir. Zira enflasyonist karlar nedeniyle olmayan kazançlara dair vergi tahakkuk eder ve yüksek kar dağıtımları ile sermayenin erimesi sonucuyla karşılaşılır. Ayrıca, enflasyon muhasebesi ile;

 • Enflasyon düzeltmesi sayesinde finansal tablolardaki gerçek dışı karlılık giderilebilir.
 • Enflasyon düzeltmesine tabi kılınan aktif ve pasifler ile karlılığın gerçek değerinde gösterilmesi sağlanır.
 • Mali bakımdan performans durumunun ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulabilmesi adına gereken finans analizine olanak tanır.

Yüksek enflasyonun dominant olduğu ekonomiler çeşitli sorunları beraberinde getirir. Örneğin bu tür bir atmosferde faaliyet gösteren şirketler, finansal tablolarının mevcut ekonomik konjonktür nedeniyle ne oranda kayıp ya da kazanç gösterdiğini net ve isabetli bir şekilde değerlendiremez. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli koşulları sağlayan uygulamaya ise enflasyon muhasebesi denir.

Yüksek enflasyonun hakimiyet kurduğu ekonomilerde faaliyet yürüten organizasyonlar, yüksek enflasyon dolayısıyla varlıklarında ne miktarda kayıp ya da kazanç yaşandığını isabetli bir şekilde tespit edebilmek amacıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına başvurur. Bu işlevi ise enflasyon muhasebesini oldukça önemli ve değerli kılar.

Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır?

Enflasyon muhasebesi genel çerçevede şu şekilde uygulanır:

 • İlk olarak düzeltmeye konu parasal olmayan kalemler tespit edilir.
 • Düzeltmeye esas tarihler belirlenir.
 • Enflasyon muhasebesinin ilk kez uygulanacağı tarih (31/12/2023) ile düzeltmeye esas teşkil eden tarih arasındaki düzeltme katsayısı hesap edilir.
 • Düzeltme katsayısı ile düzeltilecek tutar çarpılır.

Enflasyon muhasebesi çeşitli metotlarla yapılabilir. Fakat bu metotlar arasında en efektif olan yöntem üzerinden hareket etmek, gerek zaman gerekse verim bakımından en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle verim ve üretkenliğe önem veren organizasyonlar daha çok enflasyon muhasebesi uygulamasını pratik ve efektif kılan yazılım çözümlerinden yararlanmaktadır.

Enflasyon muhasebesi özelinde geliştirilmiş yazılım çözülümleri farklı özellikler sunar. Zira her bir yazılımın işlevsel özellikleri, kullanım deneyimi, verim ve üretkenlik bakımından kullanıcıya yönelik kazanımları çeşitlilik arz eder. Dolayısıyla gereksinimlere kusursuz yanıt verecek nitelikte ve talepleri karşılar özellikte bir yazılım tercihinde bulunmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Enflasyon Muhasebesinde Pratik ve Etkili Çözümler: Experteam Oracle!

Enflasyonun, belirli bir süreç zarfında, belirli bir ülke ya da bölgedeki mal/hizmet fiyatlarındaki genel artış oluğunu belirtmiştik. Enflasyonist sürecin hızlı olması, muhasebe kayıtları marifetiyle takip edilen değerlerin gerçekteki değerlerinden sapmasına ve mevcut finansal durumun “gerçekçi” perspektiften uzak bir perspektifle yorumlanmasına zemin hazırlar.Hızlı enflasyonun zemin hazırladığı bu sonuç ve sorunla karşı karşıya kalmak istemeyen şirketlerse mali raporlarını hissedarlarına ve hükumetin ilgili mercilerine enflasyondan etkilenmeyen para birimlerinde hazırlamak durumundadır.Enflasyonist piyasa düzeninde gerçekteki değerinden hızla uzaklaşan bakiyelerin, enflasyon hızını ölçmek amacıyla kullanılan endekslerin yardımıyla düzeltilmesi gerekir. Tüketici Fiyat Endeksi bu endekslerden biri olup farklı mal ve hizmetlerin fiyat ortalamasını, bunların süreç içerisindeki fiyat artışlarını vb. sonuçları gösterir.Enflasyon muhasebesinde pratik ve efektif çözümler sunan Experteam; yüksek enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilişkili olarak ERP sistemleri üzerinde pek çok açıdan düzeltmeler ve iyileştirmeler yapar. Bu çerçevede;
 • Envanter ve Maliyet Yönetimine ilişkin çözümler,
 • Duran Varlıklara dair çözümler,
 • Peşin Ödenen Giderler ve Peşin Tahsil Edilen Giderlere ilişkin çözümler.

Envanter ve Maliyet Yönetimi

Envanter ve Maliyet Yönetimi kapsamında alınabilecek başlıca aksiyonlar şunlardır:
 • Enflasyon hesaplaması için belirli endekslerden yardım alınır. ÜFE, TÜFE gibi yardım alınan endekslerin konfigürasyon işlemleri,
 • Envanter organizasyonları, kalem kategorileri gibi spesifik alanlara yönelik özel senaryolar,
 • Enflasyonist dönem takibi için özelleştirilmiş ekran,
 • Enflasyon düzeltmelerinin özel muhasebe hesaplarında takibi,
 • Mevcutta kullanılan maliyet yöntemine uygun olarak enflasyon hesaplamaları,
 • Enflasyon düzeltmelerinin taslak ya da nihai mod üzerinden yapılabilmesi,
 • Enflasyon düzeltmelerinin kronolojik olarak depolanması ve raporlanması.

Duran Varlıklar

Duran varlıklara ilişkin başlıca eylemler:
 • ÜFE, TÜFE gibi enflasyon hesabında başvurulan endekslerin konfigürasyonu,
 • Duran varlık kategorisi ya da duran varlık anahtarları özelinde efektif senaryolar,
 • Enflasyon düzeltmelerinin taslak üzerinde ya da nihai modda yapılabilmesi,
 • Özel hesaplar üzerinden, enflasyon kaynaklı maliyet ve birikmiş amortisman değişikliklerinin takibi,
 • Taşınmazların rayiç bedel çalışmalarının endeks başlangıç tarihi olarak belirlenebilmesi,
 • Enflasyon düzeltmesinden doğan muhasebe fişi satılarına ilişkin açıklamalar,
 • Yapılmakta olan yatırımlar için aktifleştirme öncesi endekslemelerin tahminlenmesi ve aktife giriş esnasında gerçekleştirilmesi,
 • Enflasyonlu – enflasyonsuz değer karşılaştırmaları için karşılaştırmalı raporlar.

Peşin Ödenen Giderler ve Peşin Tahsil Edilen Giderler

Peşinen ödenen ve tahsil edilen giderler çerçevesinde;
 • Peşinen ödenmiş gider faturalarının tutarlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadan enflasyon düzeltme fişlerinin oluşturulması,
 • Enflasyonlu ve enflasyonsuz değerlerin kıyası için karşılaştırmalı raporlar oluşturulması,
 • Enflasyon düzeltmelerinin özel muhasebe hesapları üzerinden izlenebilmesi,
 • Enflasyon düzeltmesi uygulamasından doğan muhasebe fişi satılarına özgü açıklamalar.

Enflasyon Muhasebesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Söze konu muhasebenin uygulama alanı bulacağı tablolar, 31/12/2023 tarihli finansal tablolardır. Fakat özellikle belirtmek gerekir ki gelir tablosu hesaplarına ilişkin herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Yalnızca bilanço enflasyon düzeltmesine konu edilir.
Enflasyon muhasebesine konu edilecek hesaplar, parasal olmayan hesaplardır. Söz gelimi sabit kıymetler, stoklar...
2023 yılı itibariyle yapılacak düzeltme neticesinde oluşacak kar/zarar gelir tablosu ile ilişkilendirilmez; geçmiş yılın vergilendirilmeyen karı/zararı ise ayrıca takip edilir. 2024 yılı itibariyle gereken koşulların mevcut olması durumunda enflasyon düzeltmesi ile düzeltme farkları gelir tablosuna aktarılır. Ardından kar/zarar ile ilişkilendirilerek vergilendirilir.