Cari Hesap Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi; işletmelerin, ticari faaliyetlerini pratik, efektif ve sorunsuz bir biçimde icra edebilmesi için kullanılan, iktisadi faaliyetlerin kayıt altına alınarak takip edilmesini kolaylaştıran bir standarttır. Uygulamada merak konusu olan “Cari hesap takibi nedir, nasıl yapılır?” sorusuna yanıt niteliği taşıyan içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

İşletmelerin ekonomik faaliyetlerine ilişkin hesap takibi yapılması ve kayıt altına alınması, ticari faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi bakımından önemlidir. Bu bakımdan, iktisadi teşekküller, kendileri için en ideal yöntemi tespit etmeli ve hesap takiplerini mutlaka sağlamalıdır. Cari hesap takibine mercek tutmadan önce, konu bütünlüğünün sağlanması adına ilk olarak “cari hesap” kavramını inceleyelim.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap; işletmeler ve işletmelerin ticari ilişki kurduğu gerçek ve tüzel kişiler (müşteriler, tedarikçiler) arasındaki ekonomik ilişkilerin kayda alındığı hesap türüdür. Sistematik ve sürekli bir mal – hizmet alışverişinde bulunan taraflar, her bir işlem özelinde ayrıca ücret ödemek yerine cari hesaptan yararlanarak bu süreci daha pratik bir şekilde yürütürler.

Cari hesap deyiminin, finans terminolojisinde ne anlam ifade ettiğini izah etmiş bulunuyoruz. Bahse konu kavrama ilişkin bir diğer tanımsa kanun koyucu tarafından yapılmıştır. 6102 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun Altıncı Kısmında “Cari Hesap” başlığı altında 89’uncu maddenin 1’inci fıkrasında hükme bağlanan cari hesap, şu şekilde tanımlanmıştır:

“İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.”

Cari Hesap Takibi Nedir?

İşletme/firma/marka/şirket vs. bilumum iktisadi teşekkülün geçmiş ticari işlemleri ve güncel ticari durumunu gösterir hesaba “cari hesap” denir. Cari hesap takibi ise finansal teşekküllerin, müşteri ve tedarikçileri ile kurduğu ticari münasebetlerin kaydedildiği hesapların (cari hesap) takip edilmesini, analiz edilerek raporlanmasını ifade eder.

Cari hesap takibiyle birlikte ilgili teşekkülün geçmiş ve mevcut işlemlerine dair bilgi elde edilir. Elde edilen bilgilerden yola çıkılarak, geleceğe yönelik daha isabetli kararlar alınır. Özetle, cari hesap takibi sayesinde, ilgili teşekkülün geleceğe ilişkin alacağı aksiyonların, pazar hareketlerinin, finansal davranışlarının daha isabetli olması ve efektif sonuçlar vermesi sağlanır.

Cari Hesap Takibi Neden Önemlidir?

Ticari bir ilişkinin iki ana unsuru vardır: borçlu ve alacaklı. Borçlunun ve alacaklının sürekli değiştiği, bir diğer deyişle borç ve alacaklı ilişkisinin daime yer değiştirdiği ticari ilişkilerde zamandan ve enerjiden tasarruf etmek, sürecin daha pratik ilerlemesini sağlamak ve tüm prosesin takibini kolay kılmak adına cari hesap takibinden yararlanılır.

Cari hesap takibi sayesinde taraflar (mal – hizmet alım satım ilişkisinin tarafları), aralarındaki ticari akışı kayıt altına alma, hizmet ve ödeme ilişkisini takip edebilme olanağına sahip olur. Söz konusu takip, iki farklı ticari teşekkül arasında gerçekleşebileceği gibi ticari teşekkül ile tüzel kişilik ya da gerçek kişi arasında da pekala yapılabilir.

İşletmeler, cari hesap takibi ile birlikte, ekonomik faaliyetlerinden doğan alacaklarını ve borçları net bir biçimde takip edebilir. Ayrıca, işletmenin mali geleceğine ilişkin alınacak aksiyonların ve atılacak adımların, sektörün dinamikleri ve koşullarına göre isabetli sonuçlar sağlaması adına cari hesap takibi ile elde edilen bilgilerden yararlanılabilir.

Finansal işlemlerde sadelik ve netlik, işlemlerde karışıklık yaşanmaması adına elzemdir. Zira, işlemlerde hatalı veya ihmali bir davranış sebebiyle karışıklık olması, ilgili işletmenin telafisi güç ve hatta zaman zaman imkansız kayıplar yaşamasına zemin hazırlar. Dolayısıyla, finansal işlemlerin netlik içinde seyri ve şeffaf bir şekilde takip edilebilir olması son derece değerlidir.

Cari hesap takibi, finansal işlemlerin ifade ettiğimiz çerçevede seyretmesi bakımından işlevsel ve yararlı bir standarttır. Efektif bir takip sayesinde işletmeler, kısa ve uzun vadeli hedefleri açısından doğru planlamalar yaparak isabetli aksiyonlar alabilir. Cari hesap takibini, iktisadi teşebbüsler için önemli ve değerli kılan bir husus, iş sürecinde herhangi bir kesinti, aksama ve karışıklık olmamasıdır.

Nakit akış yönetimi, ancak başarılı bir borç – alacak – mevcut bakiye takibi ile mümkündür. Borç – alacak ve mevcut bakiye takibinde başarılı bir araç olan cari hesap yönetimi, işletmelerin nakit akış yönetimine de doğrudan etki eder. Sonuç olarak, hatalı veya ihmali bir finansal işlem takibi sebebiyle telafisi güç kayıplar yaşanmaması adına cari hesap takibinden yararlanmak, en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar?

Cari hesap, ilgili işletmenin sahibi veya yetki verilmiş bir şirket personeli marifetiyle takip edilebilir. Takibin, şirket muhasebecisi tarafından yapılıp yapılmayacağı merak konusudur. Muhasebeci – aksi kararlaştırılmadıkça – cari hesap takibini sağlamakla yükümlü değildir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi için çeşitli yöntem ve araçlara başvurulabilir. Cari hesap takibi için yararlanılan başlıca araçlar; hesap defterleri, Excel ve cari hesap takibi yazılımlardır. Takip için hangi aracın kullanılacağı, ilgili teşekkülün somut durumu ve koşulları dikkate alınarak belirlenir. Söz konusu takip araçları hakkında kısa bir bilgi vermek yararlı olacaktır.

Cari Hesap Takibi Araçlarıİşlevi
Cari Hesap DefterleriHesap defteri yardımıyla cari hesap takibi, geleneksel bir yöntemdir. Temelde, alacaklı, satıcı ve vergi borçları olmak üzere üç ana bölümden oluşan hesap defteri; özellikle analiz ve raporlama bakımından beklentileri karşılamakta yetersiz kalır. Ayrıca, sarf edilen zaman ve enerji de dikkate alındığında üretkenlik ve verim açısından başarısız olduğunu da ifade etmek gerek.
Excel ÇözümleriDataların işlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla yaygın kullanılan bir diğer araç, Excel çözümleridir. Özellikle tablolama programları sayesinde veriler işlenebilir ve işlenen veriler üzerinde analiz ve raporlama sağlanabilir. Görece küçük ölçekli iktisadi teşebbüslerin ihtiyaçlarına yanıt verebilir.
Cari Hesap Takibi İçin Geliştirilmiş YazılımlarKüçük, orta ve büyük olmak üzere, bilumum ticari teşekkül için ideal bir araç olan yazılımlar, basit ya da kompleks, her türlü gereksinime eksiksiz yanıt sunar. Pratik kullanımı, verimi ve üretkenliği maksimize etmesi, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlaması ise ayırıcı nitelikleri arasında yer alır.

Cari Dönem Nedir?

Cari dönem, en kısa ifadeyle “mevcut” durumdur. Bir başka deyişle, yürürlükteki döneme işaret eder. Örneğin kar amacıyla teşekkül edilmiş bir işletmenin ödeme dengelerini analiz edebilmesi, yatırım hareketlerini değerlendirebilmesi ve ticari davranışlarındaki değişimleri gözlemleyebilmesi için cari dönem bazında bir değerlendirme yapılması, isabetli sonuçlar verecektir.

Cari Bakiye Nedir?

Cari bakiye, muhasebe uygulamasında merak konusu kavramlardandır. İzaha muhtaç bu kavram, henüz nakdi olarak ödenmemiş bakiye tutarını ifade eder. Bir başka ifadeyle, borç ve alacak arasındaki farka “cari bakiye” denir.

Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Cari oran; ticari bir işletmenin, dolaşımdaki varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranıdır. Buradan hareketle, cari oranı formül yardımıyla göstermek gerekirse; cari oran = dönen varlıklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar. Özetle, cari oran, ilgili işletmenin sermaye yeterliliğini ifade eder.

EXPERTEAM Cari Hesap Takibi Çözümleri

EXPERTEAM cari hesap takibi çözümleri, alternatif takip araçlarından “alternatifsiz” olmasıyla ayrılır. Pratik ve konforlu kullanım, yüksek güvenlik protokolü, verimi ve üretkenliği maksimize eden işlevsel özellikler, başarılı takip standardı ve isabetli sonuçlarla raporlama olanağını deneyimlemek için experteam.com.tr hizmet & çözümlerine başvurabilirsiniz.

Yasal yükümlülüklerini yerine getirme ödevi gereği, hukuk düzeninin öngördüğü usul ve esas kurallarına uygun olarak geliştirilmiş EXPERTEAM cari hesap takibi çözümleri, geleneksel takip araçlarının aksine, verim ve üretkenliği maksimize eder. Cari hesap yönetimini pratik ve kolay kılmak motivasyonu ile geliştirilen EXPERTEAM cari hesap takibi çözümleri için experteam.com.tr’ye davetlisiniz.