Bulut Bilişim Nedir?

Bilgi işlem hizmetlerinin belirli özellikler ve sınırlar çerçevesinde internet (bulut) üzerinden sunulmasına “bulut bilişim” adı verilir. Bilgi işlem hizmetlerinden kasıtsa sunucu, depolama, ağ, makine zekası, veritabanı, yazılım ve analizdir.

Bulut bilişim sayesinde, bilgi işlem hizmetleri sağlanırken çok daha yüksek bir esneklik, ekonomik ölçeklendirme ve hız gibi kazanımlar elde edilir. Bu tür alternatifsiz özellikleri ise bulut bilişime yönelik rağbet ve tercihi hızla artırmaktadır.

Standart bir kullanıcı, bilgi işlem hizmetlerinden yararlanabilmek için genellikle toptan bir ücret öder. Zira kullanılmayan hizmetlerin ücretten mahsup edilmesi gibi bir opsiyon çoğu zaman söz konusu değildir. Fakat bulut bilişimde kullanıcılar sadece faydalandığı bulut hizmetleri için ödemede bulunur. Bu yönüyle cazip ve oldukça makul bir ücretlendirme planı sunar.

Ücret planının opsiyonel olması ise işletim maliyetlerinin optimize edilmesine ve altyapıların yüksek verim ve efektifle işlev göstermesine yardımcı olur. Ayrıca, zamanla değişen koşullar sebebiyle farklılaşan iş ihtiyaçlarına ise en ideal biçimde ölçeklendirme yapılabilmesini mümkün kılar.

Bulut Bilişim Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Kurumsal yapıların, finansal teşekküllerin, işletmelerin ve şirketlerin, BT kaynaklarına bakışını önemli ölçüde ve radikal bir biçimde değiştiren bulut bilişim, kullanıcılarına alternatifsiz avantajlar ve önemli kazanımlar sağlar. Bu çerçevede, kuruluşların bulut bilişime ilgi duymasının altında yatan başlıca sebepleri, bulut bilişimi tercih konusu yapan avantajları şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Hız

Bulut bilişimin işletmelere sunduğu en önemli kazanımlardan birisi “hız” ve bu hıza bağlı kazanılan esnekliktir. Çoğu bulut bilişim hizmetinin self servis ve talebe bağlı sunulmasıyla, oldukça yüksek hacimli bilgi işlem kaynakları dahi sadece birkaç tıkla kısa süre içinde kullanıcıya sağlanabilir. Sonuçta, kapasite planlama baskısından da kurtulan işletmeler için konforlu bir hareket alanı doğar.

  • Verim

Kurum içi veri merkezleri çoğu zaman; donanın ayarlama, yazılımlara düzelte eki uygulama gibi zaman ve enerji alan raflama ve yığın yapma işlemleri gerektirir. Fakat bulut bilişim söz konusu olduğunda bu tür iş, işlem ve görevlerin pek çoğu için raflama ve yığın yapma gereksinimi son bulur. Bu sayede BT personelinin daha acil, önemli ve gerekli işlere zaman ve enerji ayırabilmelerine; verimlerini artırabilmelerine yardımcı olur.

  • Performans

Küresel çapta hizmet veren güvenli veri merkezleri ağında çalışan bulut bilişim hizmetleri, ilgili kurum ve/veya işletmenin performansını makimize etmesine katkı sağlar. Zira bulut bilişimlerin çalıştığı veri merkezleri, periyodik olarak, güncel sürümü, verimli ve hızlı bilgi işlem donanımlarına yükseltir.

Dolayısıyla, bir tek kurumsal veri merkeziyle kıyaslandığında, özellikle uygulamalardaki ağ gecikme süresinin düşürülmesi ve oldukça ekonomik ölçeklendirmeye sahip olunması gibi avantajlı sonuçlar doğar.

  • Maliyet

Kurum içi BT maliyetinin optimize edilmesi bakımından da oldukça sağlıklı bir yaklaşım olan Bulut kullanımı; donanım ve yazılım satın alma, kurum içi veri merkezleri kurma ve çalıştırma vb. gider kalemlerinin ortadan kalkmasına ve dolayısıyla yatırım giderlerinin minimize edilmesine yardımcı olur.

  • Küresel Ölçek

Esnek ölçeklendirme imkanı tanıyan bulut bilişim hizmetleri, ihtiyaç duyulan sayıda BT kaynağının, gerektiği zamanda, istenilen coğrafi konumda sunulmasını mümkün kılar.

  • Güvenlik

Bulut sağlayıcılarının önemli bir çoğunluğu, güvenlik standardı bakımından kullanıcıya avantajlar. Güvenlik standardının yükselmesine yardımcı olacak nitelikte çeşitli ilkeleri teknolojiler ve denetimler sağlayarak verilerin, uygulamaların ve altyapının daha güçlü olmasına ve bu sayede muhtemel tehditlere karşı güvenli bir yapı kurulmasına yardımcı olur.

Bulut Bilişim Türleri

Bulut bilişimler özelliklerine göre farklılaşır ve çeşitli tiplere ayrılır. Herkesin tek bir merkezden kullanabileceği tek tip bir bulut bilişimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, kullanıcılar, ihtiyaçları doğrultusunda kendileri için en ideal olduğunu düşündüğü bulut bilişim türü üzerinde karar kılabilir ve seçimini bu yönde yapabilir.

Bulut Bilişim Türleri
Genel Bulut                                Genel bulut kullanımı, bir web tarayıcısı yardımıyla mümkündür. Üçüncü taraf bulut hizmeti sağlayıcılarına ait olan ve bu taraflarca işletilen genel bulutların en yaygın örneği Microsoft Azure’dir.
Özel BulutBulut bilişim kaynaklarının tek bir kuruma yahut işletmeye özgülendiği bulut tipidir. Bu tip bulutlar, ilgili kurumun kendi veri merkezinde fiziki varlıklarıyla bulunabilir.
Hibrit BulutGenel bulut ve özel bulut arasında veri ve uygulama paylaşımını mümkün kılan bir teknoloji yardımıyla işlev gösteren bulut tipine ise hibrit bulut adı verilir.

Bulut Bilişim ve Güvenlik

Bulut bilişimi tercih etmek isteyen kullanıcıların çekimser kalmalarına neden olan en birincil faktör, özellikle genel bulut bilişimlerde gözlenen güvenlik zafiyetidir. Bunun yanı sıra, bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan güvenliğin, kurum içi güvenlik çözümlerinin genellikle gerisinde kaldığını da belirtmek gerek.

Bulut bilişim kullanıcılarının daha yüksek bir güvenlik standardı elde etmeleri için başvurabileceği çeşitli yöntemler yok değil. Bulut güvenliğini artırmak adına yararlanılabilecek başlıca yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Taraflar yani bulut sağlayıcısı ile bulut hizmeti alan kullanıcı arasında güvenlik alanlarına ilişkin sorumlulukların net bir biçimde paylaştırılması ve tanımlanması önemlidir. Genellikle bulut altyapısının güvenliğinin sağlanması ile bulut sağlayıcısı sorumlu tutulurken, bulut içinde yer alan verilerin korunmasındansa hizmet alıcı sorumlu tutulur. Fakat bu genel prosedürün dışında bir sorumluluk söz konusuysa bu sorumluluğun net bir şekilde tanımlanması faydalı olacaktır.
  • Verilerin şifrelenmesi de güvenlik standardının yükseltilmesine katkı sağlar. Veriler aktif değilken, kullanılırken ya transfer edilirken mutlaka şifrelenmelidir. Ayrıca, bulut hizmet kullanan müşterilerin güvenlik anahtarları ve donanım güvenlik modülü üzerinde kontrole sahip olmaları gerekir.
  • Güvenli, risksiz ve sürdürülebilir bir bulut entegrasyonu için BT, güvenlik ekipleri ve operasyon ekipleri arasında doğru, net, anlaşılır bir iletişim kurulmalı; bu sayede işbirlikçi bir yönetim prosedürü izlenmelidir.
  • Güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması önemlidir. Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin hukuki düzenlemeleri ve yasal uyumluluk standardını eksiksiz karşılamak gerekir.