İŞE ALIM SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Ekspertim Bilişim A.Ş ve Uzman Bilişim A.Ş (“Şirket”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde Şirket ile ilişkili tüm şahısların gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, işbu İşe Alım Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni ile Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde Şirket tarafından işe alım süreçleri kapsamında ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket ile aday çalışan arasında iş ilişkisinin kurulması sebeplerine dayanarak aşağıda sayılan yöntemler/kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

 1. [www.experteam.com.tr] adresli e-mail adresi ile iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet sitemiz,
 2. kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi aday çalışan Kişisel Verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden
 3. İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair şirket ve şahıslar üzerinden
 4. Çalışan referansları aracılığıyla,
 5. iş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,
 6. Şirket’e ait veya Şirket kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla (fiziki görüşme gerçekleştirildiyse geçerlidir),

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz; (i) aday çalışan başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, (ii) iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday çalışan yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, (iii) Şirket insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, (iv) Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, (v) Şirket iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, (vi) işe alım süreçlerine ilişkisin aday çalışan ile iletişim kurulması, (vii) Şirket tarafından kadrolama ihtiyaçlarının ve uygulamalarının analiz edilmesi (viii) işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi (ix) sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya (x) resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, (ii) İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız  iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (iii) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iv) Grup şirketlerimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda başvurunuzun değerlendirilebilmesi adına grup şirketlerimizle ve (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Aydınevler Mahallesi Sancak Sk. Centrum Plaza B Blok Apt. No: 1 -3b Maltepe/İstanbul adresi üzerinden yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.